ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Процедури по ЗОП


Обществена поръчка с предмет
Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Драматично-куклен театър „Иван Радоев” - гр. Плевен


СЪОБЩЕНИЕ
За промяна на датата и часа на отваряне на офертите по обявената процедура с предмет „Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Драматично-куклен театър Иван Радоев”

На основание чл. 53 от ППЗОП Ви уведомявам, че на 18.02.2020 год. от 13.00 часа ще бъдат отворени получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Драматично-куклен театър Иван Радоев”

11.02.2020 год.

Заповед за Обществена поръчка - 06.01.2020
Решение за обявление - 06.01.2020
Обявление - 06.01.2020
Указание за участие - 06.01.2020
Техническо предложение / Образец 2/ - 06.01.2020
Декларация / Образец 3/ - 06.01.2020
Декларация за срок на валидност на офертата / Образец 4/ - 06.01.2020
Декларация по чл. 39, ал. 3 т. 1 б. Д от ППЗОП / Образец 5/ - 06.01.2020
Декларация за конфиденциалност / Образец 6/ - 06.01.2020
Декларация за лични данни / Образец 7/ - 06.01.2020
Ценово предложение / Образец 8/ - 06.01.2020
Проект на договор - 06.01.2020
ЕЕДОП - 20.01.2020

Съобщение - 06.02.2020

Протокол - 07.02.2020

Съобщение - 11.02.2020

Протокол №2 - 19.02.2020

Протокол №3 - 02.03.2020

Доклад с дата 16.03.2020 год.
Решение с дата 16.03.2020 год.

КОНТАКТ


Информация за връзка

ул. Васил Левски, 155
5800 Плевен, България

info@theatre-pleven.bg

+359 64 848 053

ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ

Длъжностно лице по защита на личните данни - адвокат Петко Георгиев Петков, тел. 0899 434 643 и 068 600 511, e-mail: petkov.bg@abv.bg