ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Процедури по ЗОП


Обществена поръчка с предмет
Избор на изпълнител за доставка чрез покупка на 4 / четири/ броя фабрично нови моторни превозни средства за Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен


Заповед за Обществена поръчка - 18.06.2019
Решение за обявление - 25.04.2019
Обявление - 25.04.2019
Документи за участие
Образци на документите
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Протокол след отваряне на ОП 23.07.2019
Съобщение за среща на 02.08.2019 от 13:00 часа
Съобщение относно ценовите предложения на допуснатите участници 05.08.2019
Протокол от заседание 09.08.2019

РЕШЕНИЕ 12.08.2019


ДОГОВОР 04.09.2019


КОНТАКТ


Информация за връзка

ул. Васил Левски, 155
5800 Плевен, България

info@theatre-pleven.bg

+359 64 848 053

ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ

Длъжностно лице по защита на личните данни - адвокат Петко Георгиев Петков, тел. 0899 434 643 и 068 600 511, e-mail: petkov.bg@abv.bg